مطالعات اجتماعي اول دبيرستان

به منظور يادگيري بهتر دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعي

فصل سوم

سوالات درس اول

1- خانواده را از چند جهت مي توان بررسي کرد، نام ببريد و توضيح دهيد.

2- براي هر يک از نقش هاي زير دو الگوي عمل بنويسيد:

الف) نقش پدر ب) نقش فرزندي

3- آيا خانواده يک گروه است يا يک نظام اجتماعي؟ دلايل خود را توضيح دهيد.

4- از الگوهاي عمل شوهر سه مورد را بنويسيد.

5- گزينهي صحيح را انتخاب کنيد: چرا پيوند افراد خانواده عميق تر و گسستن آن دشوارتر است؟

الف) چون قانون اجازهي جدايي به زن و شوهر را نمي دهد.

ب) چون زن و مرد درموارد زيادي با يکديگر مشارکت دارند.

ج) چون فرزندان دوست ندارند والدين خود را ترک کنند.

د) به خاطر حفظ آبرو و حيثيت اعضاي خانواده

6- جاهاي خالي را باپاسخ هاي صحيح تكميل کنيد:

خانواده را از دو جهت، يکي به عنوان يک ............... و ديگري به عنوان يک .............. مي توان مورد بررسي قرار داد.

7- چرا مي گوئيم خانواده يک نظام اجتماعي است؟

8- سه تفاوت اساسي خانواده با گروههاي ديگر را نام ببريد.

9- ملاک هاي تمايز گروه ها از يکديگر را بنويسيد.

10- چرا به خانواده یک نظام اجتماعی می گویند؟

11- -چرا نظام خانواده خرده نظام ندارد؟

12- کدام یک ملاک تمایز گرو هها از یکدیگر نیست؟

الف- میزان نظم گروهی ¨ ب- میزان دوام و پایدازی ¨ ج- بزرگ یا كوچک بودن ¨ د- اشتغال و بهداشت

13- رابطه افراد در خانواده ...................و گُسستن آن .................... است.

براي مشاهده سئوالات درسهاي ديگر روي ادامه مطلب كليك كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر 1390ساعت 19:3  توسط دبيرمطالعات  |